TKP HEADLINE

วัดดอนชัย ตำบลหัวฝายวัดดอนชัย
ที่ตั้ง 311 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ผู้ก่อตั้ง ครูบาหลวงพ่อสิทธิ
วันที่ก่อตั้ง -
ประวัติความเป็นมา

ปี 2431 เริ่มก่อตั้งเมื่อครูบาหลวงพ่อสิทธิ ขณะนั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดช่องลม ได้เดินทางมาพักผ่อนที่บริเวณนั้นเป็นดอนทราย มีต้นไม้ร่มรื่น ท่านจึงได้ทำการสร้างที่พักชั่วคราวขึ้นหลังหนึ่ง แล้วท่านก็ไปๆมาๆ เพื่อมาดูว่า มีใครมารื้อถอนทำลายหรือไม่ เวลาผ่านมาชาวบ้านแถวนั้นก็นำอาหารมาถวายท่าน ซึ่งใกล้ สะดวกกว่าการ เดินทางไป วัดช่องลม พอมีชาวบ้านมามากท่านก็สร้างศาลาขึ้นมาใหม่ 1 หลัง และตั้งชื่อว่า วัดดอนใจหรือวัดดอนทราย ...รายละเอียดเพิ่มเติม

วัดทุ่งเจริญ ตำบลหัวฝาย
วัดทุ่งเจริญ - WAT THUNG CHAROEN
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ผู้ก่อตั้ง -พระครูวิบูลสาธุกิจ ...รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลหัวฝายประเพณีบุญบั้งไฟ

ที่ตั้ง หมู่ที่ 6,12 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ประวัติความเป็นมาของบุญบั้งไฟ


ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสานของไทยรวมไปถึงลาวโดยมีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสานเรื่องพระยาคันคากเรื่องผาแดงนางไอ่ในนิทางพื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึงการที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชาพระยาแถนหรือเทพวัสสกาลเทพบุตรซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าพระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลและมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมากหากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชาฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาลอาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้ช่วงเวลาของประเพณีบุญบั้งไฟคือเดือนหกหรือพฤษภาคมของทุกปี ...รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่างแม่มาน ตำบลหัวฝายอ่างแม่มาน
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ระยะทาง
อยู่ห่างจากตัวเมือง 20 กิโลเมตร ตามถนนแพร่-สูงเม่น-เด่นชัย เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีทิวทัศน์สวยงามโดยเฉพาะในตอนเช้า เหมาะสำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าเหนือเขื่อน...รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนวัดศรีดอก ตำบลหัวฝาย
โรงเรียนวัดศรีดอก ( ประชาพัฒนา )

ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ผู้ก่อตั้ง -
วันที่ก่อตั้ง
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนวัดศรีดอก ( ประชาพัฒนา ) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เดิมชื่อ โรงเรียนวัดศรีดอก ประชาบาล ตำบลหัวฝาย ได้ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2478 เมื่อมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการศึกษาและ ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยใช้งบประมาณของทางราชการ และได้เปิดเรียนในปี พ.ศ. 2482 โดยมีนายมอญ หงษ์สินศรี เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้รับจัดสรรงบประมาณ และราษฎรสมทบเพิ่มเติม ...รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนช่องลม ตำบลร่องกาศ


โรงเรียนช่องลม

ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ผู้ก่อตั้ง -
วันที่ก่อตั้ง 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2478
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนช่องลม(จันทิมาประชาพิทักษ์) เดิมชื่อโรงเรียนช่องลมโดยแยกจากโรงเรียนดอนชัย เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2470 ได้รับความร่วมมือจากราษฎร์ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวฝาย จัดหาโต๊ะมานั่งแต่อาศัยเรียนในศาลาวัดช่องลม ต่อมาวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2479 ได้สร้างอาคารขึ้น1 หลังในปี 2482 หลวงพ่อจันทิมา เจ้าอาวาสวัดช่องลมพร้อมด้วยศรัทธาประชาชน ได้ร่วมกันสร้างอาคารขนาด 4 ห้องเรียน 1 หลัง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2498 ได้ชื้อที่ดินขยายโรงเรียน 1 ไร่ 40 ตารางวา ต่อมาวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2503 ราชการอนุมัติเงิน 120,000 บาท สมทบกับเงินบริจาค 80,000 บาท เพื่อซื้อที่ดินทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดช่องลม ...รายละเอียดเพิ่มเติม

บ่อน้ำไหลห่างวัดดอนชัย ตำบลหัวฝาย

บ่อน้ำไหลห่าง
ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ผู้ก่อตั้ง พระภิกษุ สามเณรและคณะศรัทธาบ้านดอนชัย
วันที่ก่อตั้ง วันที่ 20 สิงหาคม 2555
ประวัติความเป็นมา

หลวงพ่อหมื่นศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตเสื่อลำแพน ดินแดนน้ำบ่อไหลห่าง ศูนย์กลางวัฒนธรรมพื้นบ้าน น้ำบ่อไหลห่างนี้เดิมเป็นบ่อน้ำเล็กๆเกิดขึ้นเมื่อปีประมาณ 400 มีทุ่งนาและเนินดินรอบๆ น้ำใสสะอาด พระภิกษุ สามเณรและคณะศรัทธามานำเอาน้ำไปใช้ตลอดทั้งปีไม่มีแห้ง ต่อมาหลวงหมื่นได้นำไม้กลองเก่ามาว่างรอบๆและนำมาวางรอบๆไม่ให้ดินหรือทรายตกลงในบ่อ จนไม้พุพังจึงได้ก่ออิฐแทน พอปีพ.ศ.2541 เกิดน้ำท่วมใหญ่ในตำบลหัวฝาย ทำให้น้ำบ่อไหลหางถึงดินทรายทับถมหายไป เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2555 ทางวัดและคณะศรัทธาจึงได้ร่วมกันบูรณะน้ำบ่อไหลห่างใหม่ เป็นบ่อดังเดิมมีน้ำไหลตลอดปี จึงได้ชื่อว่า น้ำบ่อไหลห่างอันศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านต่างพากันมาเอาน้ำไปดื่ม อาบ ชำระร่างกายเพื่อขจัดโรคภัยไข้เจ็บตามความเชื่อของแต่ละคน ...รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวฝายชื่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวฝาย
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 บ้านดอนชัย ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
กิจกรรมภายใน โรงพยาบาลส่่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
การส่งเสริมความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตั้งแต่วัยแรกเกิด ถึงผู้สูงอายุ
การออกพื้นที่ตรวจแหล่งลูกน้ำยุงลาย
การออกพื้นที่ดูแลเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
แพทย์แผนไทยประจำพื้นที่เขตที่รับผิดชอบในตำบล
ป้องกันและควบคุมโรคติกต่อและไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ

ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลหัวฝายกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ การเรียนรู้และการปลูกพืชผักสวนครัวสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันสามารถนำความรู้ไปขยายผลต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
...รายละเอียดเพิ่มเติม

การเพาะเห็ดนางฟ้า
เห็ดนางฟ้ามีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกับเห็ดนางรม เห็ดทั้งสองชนิดนี้จัดอยู่ในวงศ์ (family) เดียวกัน ชื่อ "เห็ดนางฟ้า" ...รายละเอียดเพิ่มเติม

การทำข้าวแต๋น ตำบลหัวฝายกลุ่มข้าวแต๋น


หมู่บ้านช่องลม หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้แยกมาจากหมู่บ้านช่องลม หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวฝาย ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๒๘ เนื่องมาจากหมู่บ้านช่องลม หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวฝาย มีประชากรจำนวนมากและยากต่อการปกครองได้อย่างทั่วถึงของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ในขณะนั้น จึงได้มีการแยกเป็นหมู่บ้านใหม่ขึ้น คือหมู่บ้านช่องลม หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวฝาย ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๘ เป็นต้นมา ประชาชนจึงได้รับการดูแลเอาใจใส่ได้อย่างทั่วถึง และนำการปกครองโดยผู้ใหญ่ดารารัตน์ หิตการุญ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ ๔ ของหมู่บ้านช่องลม  ... รายละเอียดเพิ่มเติม

วัดร่องกาศใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลร่องกาศ


วัดร่องกาศใต้ ตั้งอยู่  หมู่ที่ 5 ตำบลร่องกาศ 
วัดร่องกาศใต้จะมีประเพณีไหว้สาพระธาตุไข่หอยเป็นประจำทุกปี...รายละเอียดเพิ่มเติม

วัดนิวิฐศรัทธาราม หมู่ที่4 ตำบลร่องกาศ


วัดนิวิฐศรัทธาราม  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลร่องกาศ ติดถนนสายหลักยัตรกิจโกศล ฝั่งทางเข้าในตัวเมืองจังหวัดแพร่ ...รายละเอียดเพิ่มเติม

วัดดอนทัน หมู่ที่ 7 ตำบลร่องกาศ


วัดดอนทัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลร่องกาศ .....รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเพณีไหว้สาพระธาตุไข่หอย วัดร่องกาศใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลร่องกาศ


พระธาตุไข่หอย วัดร่องกาศใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลร่องกาศเล่าสืบกันมาหลายชั่วอายุคน "พระธาตุไข่หอย" พบครั้งแรกโดย "ครูบาออย" มีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆ สีเขียวปนส้ม รวมกันหลายๆ เม็ด ...รายละเอียดเพิ่มเติม

วันตักบาตรเทโว วันทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ตำบลร่องกาศ

วันตักบาตรเทโว เป็นวันทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนตำบลร่องกาศ ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา ซึ่งจะปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกปี...รายละเอียดเพิ่มเติม

การทำนาเพื่อลดต้นทุนการผลิต นางสาวสดวก จำรัส เกษตรกรตำบลร่องกาศ

นางสาวสดวก จำรัส
ผู้ประสบความสำเร็จจากการทำนา

ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการทำนา ปี 2558
มีแรงบันดาลใจว่า “ต้องทำนาให้กลายเป็นอาชีพที่มั่นคง สร้างความสุขและมีความยั่งยืนในดำเนินชีวิตให้ได้” ....รายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งเรียนรู้การคัดแยกขยะ (โรงเรียนบ้านปงพร้าว ตำบลร่องกาศ)

กิจกรรมการคัดแยกขยะ

การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการ ขยะฮอมบุญ บ้านปงพร้าว หมู่ที่ ๖

ซึ่งผู้ใหญ่ไพวัลย์ สุรวงศ์ ได้ลงพื้นที่ติดตาม พร้อมแกนนำ อสม. และประชาชนร่วมกัน

ดำเนินการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โรงเรียนบ้านแม่ปงพร้าว หมู่ที่ ๖ ตำบลร่องกาศ

ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลร่องกาศ

น.ส.สดวก จำรัส อายุ 43 ปี เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี พ.ศ.2558 สาขาอาชีพทำนา บ้านตอนิมิตร ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ บอกว่า เพราะพื้นที่ของบ้านเกิดมีที่ทำกิน มีแหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อมดี ประกอบกับช่วงที่มีเวลาว่างก็มักจะได้ไปศึกษา ใฝ่หาความรู้ตามแหล่งเรียนรู้ในอาชีพทำนา จึงเกิดความคิดและเกิดแรงบันดาลใจและมุ่งมั่น ต้องทำให้อาชีพทำนาเป็นอาชีพที่มั่นคงสร้างความสุขและมีความยั่งยืนในการดำเนินชีวิตให้ได้....รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร นางสุกัญญา โพธา ตำบลร่องกาศ


นางสุกัญญา  โพธา มีบ้านที่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ พืชสมุนไพรไทย และดอกไม้นานาพันธุ์ จึงนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น  แชมพูมะกรูด ครีมนวดผมจากผลฝักข้าวสบู่ฝักข้าว เจลสบู่จากกลีบกุหลาบ ครีมนวดดอกอัญชัน เป็นต้น ....รายละเอียดเพิ่มเติม

กระเป๋ากระจูด นางสาวจีระพันธ์ วงค์ระแหง

สำหรับจุดเด่นของกระเป๋ากระจูด คุณจีระพันธ์ วงค์ระแหง ยิ่งใช้ยิ่งทน เพราะพิถีพิถันตั้งแต่เริ่มเก็บกระจูด การต้ม และตากแห้งถึง 4 แดด ทิ้งไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ กระทั่งนำมาขึ้นรูป ยิ่งกระจูดเก่าสีจะสวยออกสีเหลืองทอง ที่สำคัญ รูปแบบยังหลากหลาย เหนียว ทนทาน การเก็บรักษาง่ายดาย เพียงเก็บไว้ในที่ร่ม หากเป็นไปได้แนะนำให้ใช้เป็นประจำ เพราะยิ่งใช้ยิ่งนิ่ม...รายละเอียดเพิ่มเติม

นายประเสริฐ มหามิตร เชี่ยวชาญด้าน ศิลปวัฒนธรรม

นายประเสริฐ มหามิตร เชี่ยวชาญด้าน ศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มีความสามารถพิเศษด้านงาน เอกลักษณ์ไทยจากใบตอง การประดิษฐ์งานเอกลักษณ์ไทย จากใบตอง งานเอกลักษณ์ไทยที่ประดิษฐ์จากใบตอง สามารถนำไปใช้ในการจัดพิธีวันสำคัญและงานประเพณีวัฒนธรรม....รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดแพร่. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand