TKP HEADLINE

วัดดอนชัย ตำบลหัวฝายวัดดอนชัย
ที่ตั้ง 311 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ผู้ก่อตั้ง ครูบาหลวงพ่อสิทธิ
วันที่ก่อตั้ง -
ประวัติความเป็นมา

ปี 2431 เริ่มก่อตั้งเมื่อครูบาหลวงพ่อสิทธิ ขณะนั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดช่องลม ได้เดินทางมาพักผ่อนที่บริเวณนั้นเป็นดอนทราย มีต้นไม้ร่มรื่น ท่านจึงได้ทำการสร้างที่พักชั่วคราวขึ้นหลังหนึ่ง แล้วท่านก็ไปๆมาๆ เพื่อมาดูว่า มีใครมารื้อถอนทำลายหรือไม่ เวลาผ่านมาชาวบ้านแถวนั้นก็นำอาหารมาถวายท่าน ซึ่งใกล้ สะดวกกว่าการ เดินทางไป วัดช่องลม พอมีชาวบ้านมามากท่านก็สร้างศาลาขึ้นมาใหม่ 1 หลัง และตั้งชื่อว่า วัดดอนใจหรือวัดดอนทราย ...รายละเอียดเพิ่มเติม

วัดทุ่งเจริญ ตำบลหัวฝาย
วัดทุ่งเจริญ - WAT THUNG CHAROEN
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ผู้ก่อตั้ง -พระครูวิบูลสาธุกิจ ...รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลหัวฝายประเพณีบุญบั้งไฟ

ที่ตั้ง หมู่ที่ 6,12 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ประวัติความเป็นมาของบุญบั้งไฟ


ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสานของไทยรวมไปถึงลาวโดยมีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสานเรื่องพระยาคันคากเรื่องผาแดงนางไอ่ในนิทางพื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึงการที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชาพระยาแถนหรือเทพวัสสกาลเทพบุตรซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าพระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลและมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมากหากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชาฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาลอาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้ช่วงเวลาของประเพณีบุญบั้งไฟคือเดือนหกหรือพฤษภาคมของทุกปี ...รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่างแม่มาน ตำบลหัวฝายอ่างแม่มาน
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ระยะทาง
อยู่ห่างจากตัวเมือง 20 กิโลเมตร ตามถนนแพร่-สูงเม่น-เด่นชัย เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีทิวทัศน์สวยงามโดยเฉพาะในตอนเช้า เหมาะสำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าเหนือเขื่อน...รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนวัดศรีดอก ตำบลหัวฝาย
โรงเรียนวัดศรีดอก ( ประชาพัฒนา )

ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ผู้ก่อตั้ง -
วันที่ก่อตั้ง
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนวัดศรีดอก ( ประชาพัฒนา ) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เดิมชื่อ โรงเรียนวัดศรีดอก ประชาบาล ตำบลหัวฝาย ได้ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2478 เมื่อมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการศึกษาและ ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยใช้งบประมาณของทางราชการ และได้เปิดเรียนในปี พ.ศ. 2482 โดยมีนายมอญ หงษ์สินศรี เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้รับจัดสรรงบประมาณ และราษฎรสมทบเพิ่มเติม ...รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนช่องลม ตำบลร่องกาศ


โรงเรียนช่องลม

ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ผู้ก่อตั้ง -
วันที่ก่อตั้ง 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2478
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนช่องลม(จันทิมาประชาพิทักษ์) เดิมชื่อโรงเรียนช่องลมโดยแยกจากโรงเรียนดอนชัย เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2470 ได้รับความร่วมมือจากราษฎร์ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวฝาย จัดหาโต๊ะมานั่งแต่อาศัยเรียนในศาลาวัดช่องลม ต่อมาวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2479 ได้สร้างอาคารขึ้น1 หลังในปี 2482 หลวงพ่อจันทิมา เจ้าอาวาสวัดช่องลมพร้อมด้วยศรัทธาประชาชน ได้ร่วมกันสร้างอาคารขนาด 4 ห้องเรียน 1 หลัง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2498 ได้ชื้อที่ดินขยายโรงเรียน 1 ไร่ 40 ตารางวา ต่อมาวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2503 ราชการอนุมัติเงิน 120,000 บาท สมทบกับเงินบริจาค 80,000 บาท เพื่อซื้อที่ดินทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดช่องลม ...รายละเอียดเพิ่มเติม

บ่อน้ำไหลห่างวัดดอนชัย ตำบลหัวฝาย

บ่อน้ำไหลห่าง
ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ผู้ก่อตั้ง พระภิกษุ สามเณรและคณะศรัทธาบ้านดอนชัย
วันที่ก่อตั้ง วันที่ 20 สิงหาคม 2555
ประวัติความเป็นมา

หลวงพ่อหมื่นศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตเสื่อลำแพน ดินแดนน้ำบ่อไหลห่าง ศูนย์กลางวัฒนธรรมพื้นบ้าน น้ำบ่อไหลห่างนี้เดิมเป็นบ่อน้ำเล็กๆเกิดขึ้นเมื่อปีประมาณ 400 มีทุ่งนาและเนินดินรอบๆ น้ำใสสะอาด พระภิกษุ สามเณรและคณะศรัทธามานำเอาน้ำไปใช้ตลอดทั้งปีไม่มีแห้ง ต่อมาหลวงหมื่นได้นำไม้กลองเก่ามาว่างรอบๆและนำมาวางรอบๆไม่ให้ดินหรือทรายตกลงในบ่อ จนไม้พุพังจึงได้ก่ออิฐแทน พอปีพ.ศ.2541 เกิดน้ำท่วมใหญ่ในตำบลหัวฝาย ทำให้น้ำบ่อไหลหางถึงดินทรายทับถมหายไป เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2555 ทางวัดและคณะศรัทธาจึงได้ร่วมกันบูรณะน้ำบ่อไหลห่างใหม่ เป็นบ่อดังเดิมมีน้ำไหลตลอดปี จึงได้ชื่อว่า น้ำบ่อไหลห่างอันศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านต่างพากันมาเอาน้ำไปดื่ม อาบ ชำระร่างกายเพื่อขจัดโรคภัยไข้เจ็บตามความเชื่อของแต่ละคน ...รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดแพร่. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand